WORKSHOP: CAREER GUIDANCE FOR DANCE PROFESSIONALS

Susanna Pergament och Jutta Swärdh

English below!

WORKSHOP
VÄGLEDNING FÖR PROFESSIONELLA INOM DANS

MED JUTTA SWÄRDH OCH SUSANNA PERGAMENT

5 november och 22 november. Du kan gå en eller båda workshops.

Gratis för medlemmar i Danscentrum Syd. Anmäl dig innan!

Välkommen till en workshop som handlar om din egen utveckling. Karriärvägledning innebär att få syn på sin egen kompetens och förstå dess användbarhet på olika typer av arbetsmarknader. Vi vill ge dig som dansprofessionell verktyg att utvecklas i din karriär.
Två olika workshops erbjuds medlemmar i Danscentrum syd under hösten 2019. De kommer att bygga på varandra men det är möjligt att bara medverka vid den ena.
Upplägg och innehåll:

5/11 WORKSHOP NR 1 kl. 13-15.30
Vid detta tillfälle läggs fokus på vad vägledning är och hur det kan vara till nytta för er som verkar inom  dansbranschen. Innehållet växlar mellan information,praktiska övningar och gemensam analys av den arbetsmarknad ni verkar i. I all vägledning, oavsett om den sker i grupp eller individuellt utgår vi ifrån deltagarna och era tankar. Exempel på frågor vi kommer att behandla under workshop 1:

 • Vad är vägledning?
 • På vilket sätt kan det vara intressant för dig?
 • Få syn på branschens normer och hur de påverkar dig.
 • Vilka kompetenser och färdigheter har du utvecklat under din karriär inom dansen?
 • Hur kan du ta reda på olika vägar som leder i rätt riktning?
 • Vad är processtöd i dina egna karriärprocesser?

Anmäl dig senast 30/10 till workshop nr 1, via e-post: jeanette.thuresson@danscentrum.se

22/11 WORKSHOP NR 2 kl. 09-11
Här kommer upplägget delvis bygga på vad vi gemensamt kom fram till under workshop nr 1. En fördjupad analys kring det fält ni verkar i och hur du och fältet påverkas av diverse faktorer. Vad innebär de kompetenser och färdigheter du utvecklat för dig i ditt framtida arbetsliv? I vilken riktning vill du utvecklas?

Anmäl dig till workshop nr 2 via e-post: jeanette.thuresson@danscentrum.se

Vi heter Jutta Swärdh och Susanna Pergament och är sistaårs-studenter vid studie-och yrkesvägledarutbildningen på Malmö universitet. I våras skrev vi en uppsats om dansares karriäromställningsprocesser och vi vill nu, i dialog med dansprofessionella, utveckla metoder som passar yrkesgruppen. Vi vill även dela med oss av vad vi redan lärt oss i utbildningen, generellt och specifikt, genom uppsatsprojektet .

WORKSHOP
CAREER GUIDANCE FOR DANCE PROFESSIONALS

5th and 22nd of November. You can join one or borth of these workshops.

Free for members of Danscentrum Syd. Sign up before!

We welcome you to participate in a workshop around your personal development. Career guidance counseling is a way of understanding and observe your skills and how they can be used in workfields. We want to give you, as a dance professional tools in career development.  Two workshops on two occasions are offered the members of Danscentrum Syd. The second workshop will deepen the findings from the first. It is, though possible to join only one.

NOVEMBER 5th, WORKSHOP NR 1, at 1 pm – 3.30 pm
On this occasion we focus on highlighting what guidance counseling is. How it can be of use for You within the dancefield. The forms and  content varies between information, exercises, and mutualanalysis of the workfield You find yourself in. Your thoughts are always the base and in center of the discussion in guidance counseling, group or individual.

Some topics we will touch during workshop 1:

 • What is career guidance counseling?
 • In what way can this be of use for you?
 • Observe the norms of the workfield and how they affect you.
 • What skills and competence have you generated during your dance career?.
 • How can you find out which path will take you in wished direction?
 • What can support my process mean?

Register to join workshop nr 1 latest October 30 by emailing: jeanette.thuresson@danscentrum.se

NOVEMBER 22nd, WORKSHOP NR 2, at 09-11 am
This occasion will partly build upon what we all, together, find in workshop nr 1. A deepened analysis and identification will be made concerning the field You move in and how this is affected by numerous of factors. What can the skills you have assessed mean for your future worklife? What direction do you want to take?

Register to join workshop nr 2 by emailing: jeanette.thuresson@danscentrum.se

We are Jutta Swärdh and Susanna Pergament and we attend the third and last year at the Study- and career guidance program at Malmö University. We made a small study last term concerning dancers and career transition and now we want to, in dialouge with dance professionals find career guidance methods specially developed for dancers. We also want to share what we learned so far within this field.