CULTURAL DIVERSITY IN SKÅNE

Members and staff from Danscentrum Syd have taken part in a workshop organized by Region Skåne, about cultural diversity in the arts field. The workshop was part of a longer project where author and researcher Fairooz Tamimi has submitted a report. It is very interesting read, that we recommend you to take part of.

Here you find the report Cultural Diversity in Skåne!

This report concludes a project to study the main challenges faced by the artists with non-Swedish background living in Skåne, the main challenges faced by the audience with non-Swedish background in participating or accessing cultural offerings in Skåne, and the challenges faced by the Cultural Institutions and Organizations (CIO), funded by Region Skåne, in their efforts to reach out and work with this group of artists and audience.

///// Swedish/////
Rapport: Cultural Diversity in Skåne
Fairooz Tamimi har på uppdrag av Region Skånes kulturförvaltning undersökt hur personer med en bakgrund utanför Sverige på ett bättre sätt ska känna sig inkluderade i det skånska kulturlivet.Uppdraget påbörjades under hösten 2018 och avslutades med tre olika workshopar i januari och februari 2019.
Fairooz Tamimi är författare, föredragshållare, skribent, entreprenör med mera. Hon har bland annat specialiserat sig på frågor kring kvinnors rättigheter, företagande/entreprenörskap och integration. Hon kom till Sverige 2013 och har sedan dess bland annat drivit olika projekt inom affärsutveckling och entreprenörskap, startat ett skandinaviskt nätverk för stå-upp komiker med invandrarbakgrund i samarbete med Lund Comedy Festival och spelar en aktiv roll i bildandet av ett nordiskt nätverk för mångfald inom konst- och kulturlivet.
Inom ramen för uppdraget har Fairooz Tamimi träffat cirka 100 personer. Det har handlat om såväl enskilda kulturskapare från olika delar av världen som representanter från verksamheter inom det skånska konst- och kulturlivet. Träffarna har antingen skett i form av enskilda intervjuer eller genom att personerna deltagit på någon av de tre workshopar som genomförts. Kartläggningen har haft två perspektiv, artist-/konstnärsperspektivet och publikperspektivet.
Materialet från såväl intervjuerna som de genomförda workshoparna har sammanställts i denna rapport som förutom en bakgrundsbeskrivning i huvudsak består av tre olika delar; Identifierade utmaningar, Förslag på lösningar samt Rekommendationer för fortsatt ställningstagande.
Rapporten kommer att fungera som ett underlag in i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan för Skåne.
Information om arbetet på Region Skånes hemsida.